ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕನ್ನಡಪರ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಸಂಕಲನ

ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳು - ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ ಕಡತ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2022 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಂವ್ಯಶಾಇ 28 ಶಾಸನ 2022, ದಿ: 10.03.2023 ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಆಂಗ್ಲ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸಚಿವಾಲಯ 3 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2. ಕನ್ನಡ ಕಾಯಕ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಸಂವಾ 149 ಕೆಒಎಲ್‌ ಆಕ 2020 (ಭಾಗ-2) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 27.11.2020 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.36 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3.  ಇ-ಕಲಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಪೊರ್ಟಲ್‌ನ ಸೃಜನೆಗಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು. ಇ-ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಸ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 211 ಇಜಿಂ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 13.03.2020  ಕನ್ನಡ   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ)   2.69 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪದ ಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  ಇ-ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಸ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 211 ಇಜಿಂ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 13.03.2020 ಕನ್ನಡ   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ)    1.27 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5.  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.  ಇ-ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಸ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 211 ಇಜಿಂ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 13.03.2020   ಕನ್ನಡ   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ)    7.68 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6.  ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಇ-ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಸ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 211 ಇಜಿಂ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 13.03.2020     ಕನ್ನಡ   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ)     1.58 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7. ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಡಿ 164 ಯುಎನ್‌ಇ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 04.07.2020 ಕನ್ನಡ  ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 700 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8. Simultaneous publication of Acts and Rules in English and Kannada GAD 32 OSM 68, Bangalore Dated 27th July, 1968 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಇಲಾಖೆ  29 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9. Payment of allowance of Rs. 10/- per month to the existing typists who should do the typing work in Kannada. GAD 7 POL, Bangalore Dated 6th January, 1970 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಇಲಾಖೆ 31 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10. Furnishing of replies in Kannada to the letters and petitions received in Kannada_Instructions regarding GAD 13 POL 70, Bangalore Dated 24th August 1970 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಇಲಾಖೆ 20 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11. Name Plates in Kannada in Government Offices GAD 58 POL 71, Bangalore Dated 8th December 1971 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಇಲಾಖೆ  15 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12. Seals, Rubber Stamps and Letter Heads used in Government Offices to be in Kannada GAD 47 POL (KCL) 72, Bangalore Dated 29th June 1972 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಇಲಾಖೆ 15 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13. Issue of Orders like Postings, Transfers and Sanction of Leave etc. , in Kannada-instructions reg. GAD 39 POL (KCL) 72, Bangalore Dated 5th July 1972 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಇಲಾಖೆ 24 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14. Use of Kannada at levels higher than the District Level GAD 60 POL (KCL) 72, Bangalore Dated 17th August 1972 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಇಲಾಖೆ  24 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಜಿಎಡಿ 28 ಪಿಓಎಲ್ 76, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 15ನೇ ಮೇ 1976 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 47 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16. ಕನ್ನಡ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್.ಡಿ 68 ಪಿಓಎಲ್ 76, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 13ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1976. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 47 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ-ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇತರ ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ, ಆದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೀರದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ- ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುವುದು ಜಿಎಡಿ 28 ಪಿಓಎಲ್ 76, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 15ನೇ ಮೇ 1976. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 83 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೆರಳಚ್ಚು ಯಂತ್ರ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಡಿ 210 ಎಂಪಿಎಸ್ 76 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 27-08-1979. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 55 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ/ಮಂಡಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ಮಸೂದೆಗಳು ಇಲಾಖಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿಗಳು, ಇಲಾಖಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು, ಆಯವ್ಯಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಆದೇಶ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಆರ್ 36 ಪಿಒಎಲ್ 80, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 9ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 1980. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  52 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20. ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ - ಇಲಾಖಾ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಬಗಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 24 ಪಿಒಎಲ್ 76, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 5ನೇ ಜನವರಿ 1982. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 87 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21. ದಿನಾಂಕ 15ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1983ರಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಹಂತದಲ್ಲೂ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 8 ಪಿಒಎಲ್ 83, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 10ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1982. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 108 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದಾದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 27 ಪಿಒಎಲ್ 1983, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ಜೂನ್ 1983. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 80 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23. ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷಾ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ - ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟು ವೇತನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 27 ಪಿಒಎಲ್ 1983, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 8ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1983. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 51 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24. ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷಾ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 27 ಪಿಒಎಲ್ 1983, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 12ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1983. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 3 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಬೆರಳಚ್ಚು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 91 ಪಿಒಎಲ್ 83, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 23-12-1983 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.7 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26. ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ - ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ - ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಛೇರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನುಳಿದು ಇತರೆ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಆದೇಶ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 33 ಕೆಒಎಲ್ 74, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 16ನೇ ಜುಲೈ 1984 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.7 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27. ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ - ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು 1984ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ 1-1-1985 ರಿಂದಾಚೆಗೆ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 34 ಕೆಒಎಲ್ 84, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 16ನೇ ಜುಲೈ 1984 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 48 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28. ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ - ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು - ಇಲಾಖೆ/ಕಛೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 49 ಕೆಒಎಲ್ 84, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 16ನೇ ಜುಲೈ 1984 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 67 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ರಹಸ್ಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 1 ಎಸ್ಆರ್ಸಿ 86 (ಎ), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 17-04-1986 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 64 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30. ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 218 ಕೆಒಎಲ್ 90, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 27ನೇ ಜುಲೈ 1990 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 54 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ-ಕನ್ನಡ ಕಾವಲು ಮತ್ತು ಗಡಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಬದಲಿಗೆ – ಆದೇಶ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 328 ಕೆಒಎಲ್ 90(ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 14ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 1990. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 25 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
32. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ತನಿಖೆ ಕಾರ್ಯವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 47 ಕೆಒಎಲ್ 91, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 12ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 1991. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 45 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
33. ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ / ನೌಕರರ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 186 ಕೆಒಎಲ್ 91, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 25ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1991. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 37 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
34. ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಇಲ್ಲಾ ಆದೇಶಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ - ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 28 ಕೆಕೆಜೆ 91, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 2ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1991. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 45 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರೂಪು-ರೇಷೆಗಳು, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 182, ಕೆಒಎಲ್ 92, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 6ನೇ ಜುಲೈ 1992. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 81 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
36. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತನಿಖೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 195 ಕೆಕೆಜೆ 92, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 20-07-1992. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 44 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
37. ಆದೇಶಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಲ್ಟಿಗ್ರಾಫ್ ಶಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ರವಾನೆ ಶಾಖೆಯವರು ತಪ್ಪದೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒದಗಿಸುವುದು. ಸುತ್ತೊಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 227 ಕೆಒಎಲ್ 92, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 24ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 1992 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 48 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
38. ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಡಾ|| ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಡಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಸುತ್ತೊಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 213 ಕೆಒಎಲ್ 92, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 22ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1992 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 51 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
39. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 7 ಕೆಕೆಜೆ 93, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 5-2-1993 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 55 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
40. ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರದಿದ್ದರೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ- ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವರ್ಷದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 274 ಕೆಒಎಲ್ 93, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 04-08-1993 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 23 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
41. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಸ್ಥಾಪನಾ ನಿಯಮಗಳು 1963 - ಇದರ ಉಧೃತ ಭಾಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿಎಲ್ಎಂ 82 ಎಲ್ಎಸ್ಸಿ 61, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 31-12-1963 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಇಲಾಖೆ 25 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
42. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂ.ಕ.ಇ 18 ಕೆಒಎಲ್ 97, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 01-02-1997 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 6.4 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
43. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂ.ಕ.ಇ/ಕೆಒಎಲ್/97 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 21ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1997 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 167 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
44. ಕನ್ನಡ ದೈನಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಕಇ/41/ಕೆಒಎಲ್/ 98, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 19-11-1998 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.6 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
45. ಸರ್ಕಾರದ ಇಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 29 ಕೆಒಎಲ್ 2000, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 11-04-2000 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 154 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
46. ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 174 ಕೆಒಎಲ್ 2000, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 18-08-2000 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 41 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
47. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ''ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಭಾಗ'' ವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಕಇ 287 ಬಿಎಂಎಂ 2000, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 05-09-2001 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 56 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
48. ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆಸುಇ 102 ಕತವ 2001, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 08-02-2002. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 75 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
49. ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕನ್ನಡೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾ.ನಿ/ಸನಿ/ಆಸಿ/ ಸಿಆರ್/58 2001-02 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 04-02-2002 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 59 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
50. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಅಇ 58 ಎಸಿಸಟಿ 2002, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 27-04-2002 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.6 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
51. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆಸುಇ 52ಬಿ ಸೇಆಸೇ 2000, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 09-11-2001 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 144 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
52. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳಲ್ಲಿ (ನಾಮಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ) ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂ.ಕ.ಇ. 06 ಕೆಒಎಲ್ 2002, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 15-03-2002 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 74 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
53. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿಡಿ 8 ಐಎಂಎಂ 2002, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 02-07-2002. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 192 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
54. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂ.ಕಇ 39 ಕೆಒಎಲ್ 2002, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 13-06-2002. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 138 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
55. ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಹ ನೋಂದಣಿ 2ವೈವ 78 2000-01, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 31-08-2000. ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 33 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
56. ಸುತ್ತೋಲೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಸಿ.ಎ-1/201/2002, ದಿನಾಂಕ 29ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2003 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4.3 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
57. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು / ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು / ಸಚಿವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಸಂವಾಪ್ರ 6 ಕೆಒಎಲ್ 2007, ದಿನಾಂಕ 03-08-2007 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.8 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
58. ಸುತ್ತೋಲೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೃತೋಇ 226 ತೋಇವಿ 2008, ದಿನಾಂಕ 20-08-2008 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.3 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
59. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಇ 324 ಎಲ್.ಇ.ಟಿ. 2008, ದಿನಾಂಕ 31-12-2008 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 4 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
60. Notification Notification No. LD 324 LET 2008 Dated 31-12-2008 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಇಲಾಖೆ 2.7 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
61. ಸರ್ಕಾರದ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಯಇ 78 ವಿತ್ರಮ 2008, ದಿನಾಂಕ 01-01-2009 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.5 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
62. ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಸಂವಾಪ್ರ 51 ಕೆಒಎಲ್ 08, ದಿನಾಂಕ 3ನೇ ಜನವರಿ 2009. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.4 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
63. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆಸುವ   ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾರಿಇ 318 ಸಾಇಪ 2009, ದಿನಾಂಕ 07-01-2009 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.7 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
64. ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 134 ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ 2008, ದಿನಾಂಕ 09-01-2009. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 1.1 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
65. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಯಮಿತದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಅಇ 80 ರಾಅವಿ 07, ದಿನಾಂಕ 12-05-2009 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 2.5 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
66. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಾಶಿಇ/ಶೈವಿ/138/ಕ.ಅ.ಶಿ/2019-20 ದಿನಾಂಕ : 29/07/2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 744 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
67. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಕರಡು ವಿಧೇಯಕಗಳು / ನಿಯಮಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಸಂಶಾ (ಎಂ)/60/2019 ದಿನಾಂಕ: 17.07.2019 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 448 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
68. ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ನಾಮಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮು.ಆ.ಅ(ಸಾ.ಅ)/ಪಿಆರ್/ಪಿ-99/2019-20 ದಿನಾಂಕ: 19.10.2019 ಕನ್ನಡ ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 1 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
69. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಆದೇಶದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕಾಇ 268 ಎಲ್‌ಇಟಿ 2016 (ಭಾಗ-1) ಕನ್ನಡ  ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 560 ಕೆ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
70. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕಾ ಅಧಿನಿಯಮ 2015 ರಡಿ ರಚಿಸಲಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು - 2017 ನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. ಸಿ7 (2)/ಪ್ರಾಶಿಅ/ಕ.ಭಾ 64/2017-18 ದಿನಾಂಕ 25.01.2019 ಕನ್ನಡ  ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 1 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
71. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ - 2015 ರ ಆದೇಶ ಇಡಿ 274 ಪಿಜಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 21.10.2019 ಕನ್ನಡ  - 1.2 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
72. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2015 ರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಕನ್ನಡ - 4.00 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
73. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಅನುಮತಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಸಿ7 (2) ಪ್ರಾ.ಶಿ.ಅ/ಹೊ.ಶಾ.ನೋಂ/01/2017-18 ದಿನಾಂಕ 09.05.2017 ಕನ್ನಡ  ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 3 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
74. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2015 (2015ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 22) ರನ್ವಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿ7 (2) / ಪ್ರಾ.ಶಿ.ಅ / ಕ.ಭಾ 64 / 2017-18 ದಿನಾಂಕ 29.01.2018 ಕನ್ನಡ  ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 2.60 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
75. ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977 ರ ನಿಯಮ 9(1)(ಸಿ)ರಡಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಆಸುಇ 696 ಸೆನೆನಿ 2016 ದಿನಾಂಕ 06.07.2017 ಕನ್ನಡ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ  2 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
76. 2015-16ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಇಡಿ 179 ಯುಎನ್‌ಇ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 22.06.2015 ಕನ್ನಡ  ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 1 ಎಂಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
77. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕಾ ಅಧಿನಿಯಮ-2015ನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು. ಸಿ7(3)ಪ್ರಾಶಿಅ.ಕಭಾ.ಕ.ಅ.ಮಾ 151/2019-20, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 11.02.2020 ಕನ್ನಡ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 1.93 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
78. ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಇಂಧೀಕರಿಸುವ ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು. ಸಿಆಸುಇ 82 ಇಆಇ 2012 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ: 11.01.2013 ಕನ್ನಡ 

ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ (ಇ-ಆಡಳಿತ)

1.3 ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
79. ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ನೂತನ ಜಾಲತಾಣದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು. ಸಿಇಜಿ-22031/1/2018-ಕೆಡಬ್ಲೂಪಿ-ಸಿಇಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 21.01.2018 ಕನ್ನಡ 

ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ (ಇ-ಆಡಳಿತ)

1.29 ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
80. ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡಗರಿಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಸಂವಾಪ್ರ 73 ಕೆಒಎಲ್‌ 2011 (ಭಾ-1) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 13.07.2011 ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

2 ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
81. Karnataka Selection of Candidates for admission to Government Seats in Proffesional Education Institutions ruels 2006 ಇಡಿ 10 ಟಿಇಸಿ 2006, ದಿನಾಂಕ 28.02.2006 ಆಂಗ್ಲ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

1 ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
82. Report of the Language Committee (Dr. Gokak Committee) 27.01.1981 ಆಂಗ್ಲ

-

1.3 ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
83. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಭಾಷಾ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ ಇಡಿ 28 ಪಿಜಿಸಿ 94, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 29.04.1994 ಕನ್ನಡ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

1 ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
84. Implementation of Language policy to be followed in the primary and secondary schools-reg. G.O.No. ED 87PROU SE BHA 88, BANGALORE, DATED 19.06.1989 ಆಂಗ್ಲ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

3.53 ಎಂ.ಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
85. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಇಡಿ 240 ಪಿಜಿಸಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 10.05.2017 ಕನ್ನಡ

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

2.25 ಎಂ.ಬಿ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

ಡಾ. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿ - ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು 

 

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ  ಭಾಷೆ ಕಡತ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1. ಡಾ.ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 9 ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ 90 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 29-11-90 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ  32 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2. ಡಾ.ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 9 ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ 90, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1990. ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 30 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3.   ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆಸುಇ 9 ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ 90 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 23ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1990ರ ಅನುಬಂಧ – 01 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 447 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4. ಡಾ. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಿತಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿಯು ಮಾಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 55 ಸೇಸ್ಥಾ 90, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 13-12-1990  ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 33 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5. ಡಾ. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 14 ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ 91, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 30-7-1991 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 36 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6. ಡಾ. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 14 ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ 91, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 19-8-1991 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 31 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಪಿಎಆರ್ 18 ಕೆಒಎಲ್ 92, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 6ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1992 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 41 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8. ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಪಿಎಆರ್ 18 ಕೆಒಎಲ್ 92, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 29ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1992 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 14 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ . ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಪಿಎಆರ್ 18 ಕೆಒಎಲ್ 92, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 30-6-1992 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 15 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರೂಪು-ರೇಷೆಗಳು, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಪಿಎಆರ್ 182 ಕೆಒಎಲ್ 92, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 6ನೇ ಜುಲೈ 1992 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 69 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ, ಕರ್ತವ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಪಿಎಆರ್ 183 ಕೆಒಎಲ್ 92, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 11ನೇ ನವೆಂಬರ್ 1992 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 224 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12. ಕನ್ನಡ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1993 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 1994ರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು "ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವರ್ಷ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು. ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಪಿಎಆರ್ 197 ಕೆಒಎಲ್ 93, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 26-4-1993 ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 39 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13. ಡಾ. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿ (ಡಾ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಸಮಿತಿ ವರದಿ 2013 ಪರಿಷ್ಕೃತ) ದಿನಾಂಕ 27.10.2017 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 159 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14. ಡಾ. ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಯ ಪುನರ್‌ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಸಂವಾ 12 ಕೆಒಎಲ್‌ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 13.06.2016 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆ 601 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15. ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಸುತ್ತೋಲೆ  - ಕನ್ನಡ   ಇಲಾಖೆ 1.39 ಎಂಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16. ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮನವಿ ಪತ್ರ  -   ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ 240 ಕೆಬಿ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17. ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  -  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  76 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  -  ಕನ್ನಡ  ಇಲಾಖೆ  560 ಕೆಬಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-10-2023 11:23 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080